IVSA Slovakia

International Veterinary Student's Association in Košice, Slovakia

Stanovy

Časť prvá

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Názov : IVSA , Slovakia (ďalej len združenie)
 2. Sídlo: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ( ďalej len UVLF)
 3. Adresa: Komenského 73, 041 81, Košice, Slovenská republika

Článok II

Cieľ činnosti klubu

 1. IVSA Slovakia je samostatnou, nezávislou, apolitickou organizáciou, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch.
 2. Združuje študentov UVLF za účelom:

– podpora študentských aktivít

– usporadúvanie súťaží, výstav a prednášok pre študentov, príp. študentami

– podpora športových aktivít študentov

– realizácia kultúrneho programu na študentských internátoch

–  realizácia a podpora výmenných stáží so zahraničnými univerzitami

– organizovanie odborných prednášok, zhotovovanie výukových videozáznamov a iných pomôcok pre výuku

Časť druhá

Článok III

ČLENOVIA

 1. Členom združenia môže byť fyzická osoba ( staršia ako 18 rokov), ktorá je študentom/ doktorandom na UVLF v Košiciach, ktorej nebolo v poslednom roku členstvo zrušené
 2. Písomnú prihlášku prijíma Rada združenia. Žiadateľ sa stáva členom do 14 dní po doručení prihlášky Rade, pokiaľ tá nerozhodne , že členstvo vzniknúť nemá. O vzniku členstva, prípadne rozhodnutie o tom, že členstvo nemá vzniknúť , upozorní Rada žiadateľa v čo najkratšej lehote, najneskôr však do tridsiatich dní. Ak Rada vyzve nejakú osobu, aby sa stala členom, tá sa ním stáva po doručení jej kladnej odpovede.
 3. Ak Rada rozhodla, že členstvo vzniknúť nemá, môže sa žiadateľ odvolať na Zhromaždenie, odvolanie sa podáva najneskôr do 30 dní po doručení takéhoto oznámenia. O  prijatí rozhodne Zhromaždenie na najbližšom zasadnutí s konečnou platnosťou.

Článok IV

Členstvo zaniká:

 1. Doručením oznámenia o zrušení členstva Rade
 2. Zrušením členstva
 3. Dňom nadobudnutia právnej moci rozsudku , ktorým bol člen odsúdený za úmyselný trestný čin

Článok V

Všetci členovia združenia majú rovnaké práva a povinnosti, a to najmä:

Právo:

 1. Zúčastňovať sa činnosti Združenia a orgánov a byť o tejto činnosti informovaný
 2. Zúčastniť sa  priamo ako člen Zhromaždenia alebo prostredníctvom volených orgánov  na rozhodovaní o jeho činnosti

Povinnosť:

 1. Dodržiavať tieto stanovy a jednať v súlade s cieľmi združenia
 2. Vykonávať zodpovedne funkcie, do ktorých bol zvolený a prijatý
 3. Hájiť záujmy a dobré meno združenia

Časť tretia

Článok VI

ZHROMAŽDENIE

 1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci členovia združenia.
 2. Zhromaždenie sa schádza na výzvu Rady alebo aspoň dvoch tretín členov združenia, najmenej raz za 6 mesiacov.
 3. Zhromaždenie riadi Rada. Zhromaždenie je schopné uznášať, ak je prítomná aspoň polovica členov združenia.
 4. Ak Zhromaždenie nie je uznášania schopné, zvolá Rada do jedného mesiaca, najskôr však o 7 pracovných dní nové Zhromaždenie, ktoré je uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
 5. O jednaní Zhromaždenia sa vyhotovuje zápis, ktorý je potvrdený podpisom aspoň jedného člena Rady a aspoň dvoch členov Zhromaždenia.

 

Článok VII

Zhromaždenie :

 1. Schvaľuje, doplňuje a mení tieto stanovy
 2. Schvaľuje, doplňuje a mení iné vnútorné predpisy združenia
 3. Rozhoduje o autentickom výklade stanov a iných vnútorných predpisov
 4. Ukladá opatrenia o ochrane stanov
 5. Schvaľuje rozpočet a účetnú uzávierku združenia
 6. Volí a odvoláva prezidenta, viceprezidenta, pokladníka združenia
 7. Volí a odvoláva ďalších členov Rady
 8. Kontroluje činnosť Rady, pokladníka a vyžaduje a prejednáva správy o ich činnosti
 9. Rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Rady podľa článku III
 10. Rozhoduje o zániku združenia; na toto rozhodnutie je potrebný súhlas aspoň dvoch tretín všetkých členov Zhromaždenia
 11. Rozhoduje o ostatných záležitostiach týkajúcich sa združenia

Časť štvrtá

Článok VIII

RADA

Rada je výkonným orgánom združenia, zaisťuje prevedenie rozhodnutí Zhromaždenia a v období medzi zasadnutiami Zhromaždenia riadi činnosť združenia. Rada pripravuje podklady na zasadnutie Zhromaždenia.

Článok IX

 1. Radu tvorí prezident, viceprezident a pokladník združenia; môže byť tvorená aj ďalšími členmi, maximálne môže mať 7 členov.
 2. Funkčné obdobie Rady je jeden rok. Prezident alebo ktorýkoľvek jej člen môžu byť pred ukončením ich funkčného obdobia odvolaní Zhromaždením, ak to navrhne aspoň jedna tretina členov Zhromaždenia.
 3. Rada sa stretáva na základe zvolania prezidentom, najmenej dvakrát za 6 mesiacov.
 4. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná aspoň polovica členov. Rada rozhoduje o schválení predloženého návrhu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 5. O schôdzach Rady sa zhotovuje zápis, ktorý je poskytnutý k nahliadnutiu všetkým členom združenia.
 6. Schôdze Rady sú verejné.

 

 

 

 

Článok X

1.Prezident stojí na čele združenia a predsedá Zhromaždeniu a Rade

 1. Viceprezident zastupuje prezidenta v jeho neprítomnosti alebo na jeho pokyn. V neprítomnosti prezidenta a viceprezidenta ich zastupuje vybraný člen združenia. Ak prezident prestane byť členom združenia , odstúpi z funkcie alebo je z nej odvolaný, nahradí ho vo funkcií viceprezident po zvyšok volebného obdobia.

Článok XI

Rada podáva Zhromaždeniu správu o svojej činnosti každých 6 mesiacov.

Časť piata

HOSPODÁRENIE

Článok XI

 1. Zásady hospodárenia sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi. Združenie hospodári so svojím majetkom podľa rozpočtu schváleného Zhromaždením.
 2. Zdrojom príjmov združenia sú príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, dary a granty.
 3. Príjmy budú použité na činnosť združenia a k dosiahnutiu jeho cieľov. Združenie môže uzavrieť zmluvu o spolupráci s fyzickou alebo právnickou osobou pre finančné zaistenie svojich aktivít.
 4. Výdaje združenia sú zamerané na uskutočnenie cieľov združenia v súladu s formami činnosti obsiahnutými týmito stanovami a rozpočtom združenia.
 5. Pokladník združenia spravuje majetok združenia, vedie účtovníctvo a iné záznamy o hospodárení združenia. Vykonáva tiež ďalšie úlohy, ktorými ho Rada alebo Zhromaždenie poverí. Pokladník je člen združenia volený Zhromaždením na jeden akademický rok.
 6. Prezident a pokladník sú oprávnení v plnej miere k založeniu účtu a nakladaním s ním. Rada združenia môže k tomuto účelu písomne splnomocniť aj iného člena združenia.

Časť šiesta

OCHRANA A ZMENA STANOV, ZÁNIK ZDRUŽENIA, AKADEMICKÝ ROK

Článok XII

 1. Opatrenia k ochrane stanov sú:

– napomenutie

– pozastavenie práva hlasovať v Zhromaždení na jeden rok

– zrušenie členstva

 1. Opatrenie o ochrane stanov ukladá členom, ktorí porušili tieto stanovy alebo niektorú povinnosť uloženú na ich základe Zhromaždenie na návrh Rady.

Článok XIII

1 .Zhromaždenie môže na návrh Rady alebo jednej tretiny všetkých členov združenia  zmeniť ktorékoľvek ustanovenie týchto stanov alebo pridať nové stanovy, prípadne tieto nahradiť inými.

2.K prijatiu návrhu na zmeny alebo prijatie nových stanov je potrebných súhlasu dvoch tretín členov Zhromaždenia.

Článok XIV

V prípade zániku združenia bude zvyšný majetok predaný na základe rozhodnutia Zhromaždenia, ktoré o zániku rozhodlo, neziskovej právnickej osobe, ktorej ciele sú blízke cieľom združenia.

Článok XV

Pre účely týchto stanov sa akademickým rokom rozumie obdobie medzi 1.9. a 31.8.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: